ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัด  403008  21962  08-9254-4714

   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(มท.)
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายยงยุทธ จูห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  409678    08-2400-9907
 นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์  479874    08-1953-1842

   สำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 พันเอก ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)  411354    09-1928-9699
 นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด  412729    09-2246-8361
 นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  817716    09-2246-8605
 นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว นายสถานี อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์  414616    09-4480-3073
 นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์ ประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  414072    08-1605-4067
 นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  407427    08-9704-5904

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »