ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

    กระทรวงกลาโหม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พล.ต.ชาตรี มณีพงษ์  428134    
 พ.อ. ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  428120 ต่อ 120    08-1973-5656
 พ.อ ทรงยศ ทองก้อน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  411354    09-1928-9699
 พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (พล)  055-322727    08-1560-4444
 พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 2  428109    08-1887-0064
 พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7  428118    08-6100-0312
 พันโท ปริญญ์ ฤกษ์เย็น  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20  427592    08-6930-0805
 พ.อ. วิสูตร นุชน้อมบุญ สัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์  411976    08-6440-6680
 พ.อ. เจนรบ เมืองทอง หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่ 1  429228    09-8746-5865

   กระทรวงการคลัง
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสุชญา การงาน คลังจังหวัด  412573,416242,411223 ต่อ 301    06-5519-9206
 นายนิรันดร์ ศรีการะเกตุ  (รักษาราชการแทน)สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  411767    06-5724-6218
 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  417751,411985    06-5505-4013
 นางสุภาภรณ์ ชำนาญช่าง สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  417078    08-1953-3776
 นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  416748    08-1174-8994
 พ.อ.อ.มณฑล ป้องป้อม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์  440268  440853  08-0515-6996
 นายกฤษณ์ธนภูมิ์ แพ่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 อุตรดิตถ์  403667    08-1962-4599
 นางนวลปรางค์ ครองธานินทร์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์      08-9960-7221
 นางสาวเบ็ญจรัตน์ อินทรสงเคราะห์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาอุตรดิตถ์  440435-8    09-2260-3468
 นายจีรศักดิ์ แสนพรม ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ(สาขาอุตรดิตถ์)  411872    08-5980-8014

   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  479862    08-9851-2414
 นายสุกิจ เสงี่ยมโปร่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กกท.)  817708,817710    08-1555-2635
 นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการ สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  054-521127    054-521119

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »