ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  414061    08-4700-3740
 นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8  406009    08-1980-5239
 นายชำนาญ พิพัฒน์พูนสิริ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์  479913    06-3192-7451
 นายสุชาติ แสงพรม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน  479905    08-9897-8317
 นายอินปัน รบชนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์  479791,479792    08-4439-4983
 นายสันติ อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์  431485-6    09-1885-2509,09-8535-7011

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายสุรพล ปุสุรินทร์คำ (รักษาราชการแทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  403195    09-5751-8972
 นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัด  411769    08-7204-9393
 นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัด  444089    
 นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัด  411372    09-8747-2709
 นางกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัด  816803    08-6651-1160
 นายสถิตย์ แสงจันทร์  (รักษาราชการแทน)ปฎิรูปที่ดินจังหวัด  428503    08-1877-0308
 นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  428284    08-1886-6444
 นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์      08-9961-6842
 นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  428295    08-0165-5005
 นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12  817891    08-1939-7783
 นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4  446223    06-4159-6045
 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก      08-9708-8785
 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก คงทรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  491002    09-4497-5168
 นายสิทธิ์ แดงประดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  436317    08-9922-4599
 นายญาณากร แห่งพิษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  040134     08-1025-4776
 นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์  414091    08-4739-7979
 นายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฯ  817714    08-1513-8313
 นางสาวกมนพรรณ สวัสดี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาอุตรดิตถ์      
 นายนเรนทร์ฤทธิ์ เรือนคำ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์  429481    09-5476-8325

   กระทรวงคมนาคม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  428239 - 112    08-1833-8935
 นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัด  816796-17    06-1413-2247
 นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  411005    082-4717616
 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  428085ต่อ102    09-9129-5685
 นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  411317    08-1871-1660
 นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่  054-530958    09-2949-9359
 นายชาณถ์โชคชัย ไชยทิพย์  ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๓ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย  417233    08-2406-5916

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »