ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงพาณิชย์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัด  817567 ,817746    08-1973-5134

   กระทรวงยุติธรรม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  411235    09-8260-8938
 นายนพฤทธิ์ จิตปรีดา  (รักษาราชการแทน)ผอ. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด  830838    08-1909-0146
 นายยรรยง เอกอุฬารพันธ์  (รักษาราชการแทน)ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด  440563,440562    08-6510-1073
 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ชูสาย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  083835    08-1909-0887
 นายนพฤทธิ์ จิตปรีดา  (รักษาราชการแทน) ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  830832-0    

    กระทรวงแรงงาน
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัด  440172-3  22350  09-7224-8631
 นางสาวอรุณลักษณ์ ดิษบรรจง ประกันสังคมจังหวัด  431964    08-1887-0481
 นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัด  417016-17    08-1801-6261
 นายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  442535-6,407800    08-1834-2430
 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์  428042-3    08-5483-8652

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »