ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงวัฒนธรรม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัด  403093    06-5929-0649

   กระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  411439    08-9644-4363
 นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  830782    08-1888-7486
 นางสุธาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ  830785    08-1474-6581,08-1280-5573

   กระทรวงอุตสาหกรรม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัด  411684    06-1419-9120

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »