ข่าวสารประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏบัติและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคทฤษฏี วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์