ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  411209,411248  22311,21944  08-9203-0691
 นางมยุรี กุมภวิจิตร  (เลขาฯ)      08-3866-6680
 นายอัครเดช คล้อยบุญ  (เลขาฯ)      08-7569-9168
 นางสาวศรีสมร โตมาก  (เลขาฯ)      08-0681-7740
 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1  411207  22313  08-9203-4031
 นายภูเมธ เปมิพงค์  (เลขาฯ )      06-3902-0708
 นายนพดล อินน้อง  (เลขาฯ)      06-3901-6915
 นางนภัสนันท์ จำปาจี  (เลขาฯ)      09-1295-1684
 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2  413070  22312,21902  08-9203-4035
 นางสาววิไลพร เศรษฐเสรี  (เลขาฯ)      08-1722-1115
 นายภูธิป ศรีสะอาด  (เลขาฯ)      064-1807258

   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  413501    
 นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  413501    

   สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  411003  22220,21940  08-9203-4421
 พันตรี รังสรรค์ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  411668  22222,22314  
 นายเอกพร อานุภาพภราดร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  411977ต่อ 21905  21905  08-9960-2101,08-9203-4426
 นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  411977ต่อ 21943  22221  
 นางมนทกานต์ พวงรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด  411977ต่อ 22224  22224  08-5484-2660

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »