ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1593154848].pdf