ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ
 
                ด้านการเมืองการปกครอง ข้อมูลประชากร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

               ข้อมูล จปฐ. และ OTOP

                รายงานคุณภาพชีวิต(จปฐ.) ปี 2557
 
                ข้อมูล GPP
สำนักงานเกษตรจังหวัด
                ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปี 2554 - 2556)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                ข้อมูลสาธารณสุข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
                ดัชนีราคาผู้บริโภค
                มูลค่าการค้าชายแดน (ปี 2552 - 2556)
                ศักยภาพด่านภูดู่สู่ AEC
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
                รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2556 ( ม.ค.-มิ.ย. )
                รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2556 ( ก.ค.-ธ.ค. )
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
                ข้อมูลการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปี 2553 - ปี 2556
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
                รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ( ปี 2555 )